Disclaimer

 1. Indien de werkgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens Stageplaza is de werkgever jegens Stageplaza verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
 2. Deze bepaling laat onverlet het recht van Stageplaza eventuele andere vorderingen tegen de werkgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding of een recht op opschorting (terzake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).
 3. Stageplaza is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de werkgever terzake het afzien van een gemaakte match door een student en/of het niet of niet volledig nakomen door een student van een match en/of van gemaakte afspraken tussen de student en de werkgever.
 4. Stageplaza heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van bedrijfsprofielen, stages/afstudeeropdrachten, studentprofielen, CV's, banners, links, of enige andere door studenten of de werkgever of overige wederpartijen van Stageplaza op de website geplaatste of via de website verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van studenten, werkgevers en derden die zich via de website en/of de services profileren.
 5. Stageplaza is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke wachtwoord voor het bijhouden van de eigen gegevens op de websites en voor toegang tot de websites en de services. De werkgever vrijwaart Stageplaza te voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de website en/of (via de website) tot andere website, met gebruikmaking van toegangsgegevens.
 6. Stageplaza is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen.
 7. Stageplaza is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een student door een werkgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een stage/afstudeeropdracht/werkgever door een student.
 8. Stageplaza is niet gehouden tot het aanleveren van een vervangende student aan een werkgever, indien een student en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de werkgever (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.
 9. Stageplaza is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een bedrijfsprofiel en/of een stage/afstudeeropdracht te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te plaatsen, noch indien Stageplaza de werkgever de toegang blokkeert tot de website op basis van het in deze voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.
 10. Indien een student een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de werkgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij recht op heeft op grond van een CAO of andere (wettelijke) verplichtingen dan wel gemaakte afspraken, is de werkgever daar bij uitsluiting aansprakelijk voor. Op eerste verzoek van Stageplaza zal de werkgever Stageplaza dienaangaande vrijwaren voor aanspraken van studenten.
 11. De werkgever is aansprakelijk voor alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die Stageplaza lijdt als gevolg van het feit dat de werkgever haar verplichtingen (wettelijke of anderszins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met de stage/afstudeeropdracht door de student niet is nagekomen. Op eerste verzoek van Stageplaza zal de werkgever Stageplaza dienaangaande vrijwaren aanspraken van studenten en/of deren.
 12. Stageplaza besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het privacy statement op onze website en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de website inzien of rechtmatig gegevens van Stageplaza ontvangen, kan Stageplaza niet instaan. Daarvoor sluit Stageplaza haar eventuele aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De werkgever vrijwaart Stageplaza voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) terzake van het onjuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de werkgever, dan wel door derden die deze gegevens via de werkgever hebben verkregen.
 13. Stageplaza is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de website of faciliteiten van een internet provider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).
 14. Stageplaza is niet aansprakelijk voor het weigeren of niet plaatsen van een banner, bedrijfspresentatie of andere vormen van adverteren via Stageplaza, noch voor het verwijderen of beëindigen van advertenties en andere adverteervormen via de website of services. De wederpartij vrijwaart Stageplaza voor alle schaden en kosten, inclusief claims van derden, op grond van het feit dat via Stageplaza geplaatste, verspreide of geuite advertenties en andere adverteervormen als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.
 15. Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van studenten voor een stage/afstudeeropdracht is Stageplaza niet aansprakelijk voor schade die de werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de student niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, waaronder het niet beschikken over een benodigd diploma of ander bewijs van bevoegdheid.
 16. Mocht op Stageplaza, ondanks de uitsluiting van haar aansprakelijkheid middels dit artikel, toch enige aansprakelijkheid rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade die voortvloeit uit het schadegeval, met een maximum van Euro 250,- per schadegeval, of in geval van een opdracht tot werving en selectie van een student voor een stage/afstudeeropdracht, een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door Stageplaza gefactureerd kon worden.
 17. Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door Stageplaza, indien de wederpartij van Stageplaza niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de schade dan wel het bekend worden (of redelijkerwijze bekend kunnen zijn) met de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake heeft ingediend bij Stageplaza, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.
 18. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voorzover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stageplaza en/of haar leidinggevend personeel.