Stageplaats onder verantwoordelijkheid scholen

Door Bregje Rooijendijk - 28 November 2008 18:04 - 1857 vertoningen

**Hoewel er stageplaatsen over zijn, is er nog altijd een aantal stagiairs dat moeite heeft met het vinden van een geschikte stageplek. Van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft laten weten wat voor scholen de rechten en plichten omtrent stageplekken zijn.

Verzorgen stageplaats niet verplicht

Zoals eerder bleek uit, onder meer, het Nationaal Stage Onderzoek Docenten van Stageplaza.nl, is er discussie over of de student al dan niet zelf voor een stageplaats dient te zorgen. Staatssecretaris van Bijsterveldt vindt dat de onderwijsinstelling die een jongere inschrijft voor een beroepsopleiding daarmee (op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)) de verantwoordelijkheid op zich neemt om te zorgen voor een geschikte stageplaats. Ze wijst wel op het feit dat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat en dat de jongere zelf ook een inspanningsverplichting heeft.

"Er bestaat in het beroepsonderwijs voor de individuele deelnemer juridisch geen aanspraak op een stageplaats. Dit zou alleen mogelijk zijn als individuele werkgevers een plicht zouden hebben stageplaatsen aan te bieden. Die hebben zij echter niet en dat acht ik ook niet wenselijk", aldus van Bijsterveldt.

Belangenafweging

De staatssecretaris is verder van mening dat de jongere goed na moet denken over de arbeidsmarktperspectieven alvorens zich in te schrijven voor een bepaalde opleiding. "Indien het arbeidsmarktperspectief van een beroepsopleiding beperkt is, zal zich dit vertalen in een beperkt aanbod aan stageplaatsen en daarmee in een beperkt aantal jongeren dat zo'n opleiding kan gaan volgen. Een goede beroepskeuze door de jongere is dus van belang voor het verkrijgen van een stageplek. Dat kan betekenen dat een jongere soms moet kiezen voor een andere opleiding dan waarnaar zijn eerste voorkeur uitgaat. De onderwijsinstelling kan met loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) de jongere op dit vlak ondersteunen."

Bron: Minocw.nl