De vernieuwde Stagecode-hbo

Door Arjan Sinkeldam - 13 Juli 2009 18:35 - 2053 vertoningen

De Stagecode hbo is als onderdeel van de notitie 'Praktijk arrangementen en Stagecode hbo' opgesteld door de hbo-raad, het VNO-NCW en het MKB. Aanleiding voor het opstellen van de code was de behoefte aan duidelijkheid rond de stage en dan vooral rond de eventuele relatie van een stage met mogelijke contract dienstverlening.

 1. Onderscheiden worden: oriënterende stage; beroepsopleidende stage; afstudeerstage.

 2. De stage is een onderdeel van de opleiding waar een stagebiedend bedrijf aan meewerkt door een stageplaats te bieden en te voorzien in begeleiding. De begeleiding door de hogeschool is een reguliere onderwijstaak en kan niet in rekening worden gebracht aan de stagebieder. Dat geldt ook voor de begeleiding door de hogeschool van duale trajecten. Het bedrijf of instelling vraagt evenmin een vergoeding van de hogeschool voor het bieden van de stageplaats.

 3. Afspraken over stagedoelen, weekrooster, onkostenvergoeding, e.d. worden vastgelegd in een stageovereenkomst tussen de stagiair en de stagebieder. De stagedoelen omvatten zowel de onderwijskundige doelen van de opleiding, de persoonlijke doelen van de student, als de bedrijfsrelevantie doelen die het met het stagebedrijf zijn overeengekomen.

 4. Ingeval van een oriËnterende stage is een stagevergoeding niet van toepassing; daarvan is alleen sprake bij een beroepsopleidende stage of afstudeerstage. De vergoeding is nadrukkelijk bedoeld voor de stagiair, niet voor de hogeschool.

 5. In een overeenkomst tussen hogeschool en stagebedrijf wordt de kwaliteitszorg rondom de stage geregeld. Goede afspraken over de begeleiding (aan beide kanten) zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De overeenkomst geldt voor alle stagiairs van dezelfde opleiding of cluster van opleidingen van de hogeschool waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

 6. Samenloop met een contractactiviteit die een hogeschool met een bedrijf is overeengekomen, is alleen mogelijk bij een afstudeerstage en in bijzondere gevallen bij een beroepsopleidende stage, mits:
  a) het gaat om een contractopdracht van een bedrijf aan de hogeschool, waarbij tevoren expliciet is overeengekomen dat een deel van de uitvoering gerelateerd wordt aan een stageopdracht bij het bedrijf;
  b) zichtbaar wordt gemaakt wat als reguliere stageactiviteit en reguliere stagebegeleiding kan worden beschouwd waarop de punten 1 t/m 3 van toepassing zijn en wat de additionele inzet is van (docenten van) de hogeschool. Bij voorkeur wordt ook een tweeledig contract afgesloten: een stageovereenkomst met de student en een contractovereenkomst voor de additionele inzet met de hogeschool.

 7. Om de stagemarkt open en flexibel te houden dienen potentiële stageplaatsen door de hogeschool alleen beoordeeld te worden op geschiktheid en relevantie voor de betreffende opleidingen. Dit geldt zowel voor stageplaatsen die de hogeschool zelf werft, als stageplaatsen die ondernemingen aanbieden of die ondernemende studenten zelf aandragen. De criteria waarop de stageplaats op geschiktheid wordt beoordeeld maken onderdeel uit van de kwaliteitszorg rondom de stage.

 8. Om toe te zien op de naleving van deze code stelt de hbo-raad een meldingspunt in, waar zowel studenten als bedrijven of instellingen terecht kunnen wanneer zij menen dat de code niet is gevolgd.

 9. Studenten die een klacht hebben over het onderwijskundig aspect van de stage dienen daarvoor de interne procedure te volgen, zoals vermeld in het studentenstatuut dat op hen van toepassing is.

Bron: VNO-NCW.nl