Gezamenlijke Kwaliteitsagenda hbo

Door Arjan Sinkeldam - 26 Augustus 2009 13:50 - 1715 vertoningen

Afgelopen vrijdag hebben de hogescholen de Gezamenlijke Kwaliteitsagenda gepubliceerd. Deze agenda is het resultaat van overleg tussen verschillende belanghebbende in en rond het hbo. De rode draad in de agenda is: bewaak en stimuleer de kwaliteit. Kernpunten van de kwaliteitsagenda zijn: centraal stellen van kennis en begeleiding in Bacheloropleidingen, prioriteit verhogen van het eerste studiejaar, investeren in de kwaliteit van docenten en het vasthouden van hogescholen aan de emancipatoire missie.

Kennis en begeleiding centraal

Ingrijpende veranderingen in het onderwijssysteem hebben het hoger onderwijs de laatste jaren flink veranderd. Vooral de ontwikkeling richting het competentiegericht leren hebben een aanzienlijke impact gehad. Hoewel de veranderingen een flinke stap in de goede richting zijn brengt het ook nieuwe onzekerheden met zich mee. Is er nog wel voldoende aandacht voor het aanleren en toetsen van kennis? Is het aantal contacturen nog wel toereikend? Etc etc. Om deze reden hebben de hogescholen een standaard voor het niveau van de hbo-bachelor ingevoerd. Hierin ligt de nadruk op het kunnen toepassen van aangeleerde kennis en vaardigheden en het toepassen van deze kennis en vaardigen in de beroepspraktijk. Meer kennis, meer onderzoek en betere begeleiding gaan daar bij hand in hand.

Eerste jaar studie belangrijker De uitval van studenten, met name in het eerste jaar, moet omlaag. Er is afgesproken om vaker intakegesprekken met toekomstige studenten te houden, meer energie te steken in begeleiding van eerstejaars en deze studenten vaker te voorzien van bijlessen op het gebied van rekenen, taal en wiskunde. Het streven is om in 2013 in het postpropedeutische traject een studierendement Van 90% te behalen. Studenten die niet of niet voldoende presteren moeten na een halfjaar voorzien worden van studieadvies en begeleiding richting een studie die beter bij hen past. Studenten waarvan blijkt dat zij na een halfjaar bovengemiddeld presteren zouden moeten worden begeleidt richting een zwaardere 'Honours' variant.

Kwaliteit van docenten moet omhoog

Hogescholen hebben in de kwaliteitsagenda toegezegd werk te maken van de professionele ruimte van de docent. Hogescholen zullen apart afspraken maken met betrekking tot de eigen verantwoordelijk om goed onderwijs aan te bieden. De steeds hogere eisen die aan docenten worden gesteld leiden er toe dat de scholen hebben afgesproken om meer te investeren in de kwaliteit van docenten. Momenteel heeft 52% van de docenten een opleiding op Masterniveau afgerond. In 2014 moet dit percentage zijn gestegen tot 70%. Het aantal docenten dat is gepromoveerd moet in 2014 zijn toegenomen van 5% naar 10%.

Hogescholen houden vast aan emancipatoire missie

Verder is afgesproken in de kwaliteitsagenda dat hogescholen vasthouden aan de emancipatoire missie. Het aantal allochtone studenten aan hbo-opleidingen die een bacheloropleiding volgen is de laatste 10 jaar verdubbeld. En hoewel het steeds beter gaat met deze groep blijven zij op sommige punten nog steeds achter bij de autochtone medestudenten. Met name de taalachterstand en het studierendement zijn hete hangijzers. Om deze reden zijn er afspraken gemaakt over streefcijfers met betrekking tot dit studierendement van de niet-westerse allochtone student.

Bron: Hbo-raad