Antwoord op Kamervragen "Extreme terugloop stageplaatsen"

Door Arjan Sinkeldam - 23 September 2009 19:20 - 1502 vertoningen

Staatssecretaris van Bijsterveldt heeft in de Tweede Kamer de Kamervragen beantwoord die door CDA fractieleden van Hijum en Biskop waren gesteld naar aanleiding van het persbericht 'Extreme terugloop van stages bij de overheid' dat door Stageplaza.nl is gepubliceerd. Onlangs werd er op Stageplaza.nl al bericht over de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het persbericht 'Extreme terugloop van stages bij de overheid'.

Kent u het bericht 'Extreme terugloop van stages bij de overheid' waarin wordt gemeld dat de overheid 90% minder stages aanbiedt? Is dit bericht waar?

"We kennen het bericht. Het beeld dat in het bericht wordt geschetst, strookt ons inziens niet met de werkelijke situatie. Voor overheidssectoren is het namelijk niet gebruikelijk dat zij hun stages aanbieden op commerciële internetsites zoals Stageplaza.nl. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van eigen kanalen, zoals de website Werkenbijhetrijk.nl waarop via het Stage Servicepunt Rijk stageplaatsen worden aangeboden en de matchingswebsite Stagemarkt.nl van het kenniscentrum voor onderwijs Colo waarop stages bij erkende leerbedrijven in de publieke sectoren worden aangeboden aan mbo-studenten. De door Stageplaza gesignaleerde daling van 90% van de aangeboden stages door de overheid is gebaseerd op de database met stages van Stageplaza. Stageplaza beschikt echter niet over representatieve landelijke cijfers over de beschikbaarheid van stageplaatsen bij de overheid.

Kunt u opheldering geven over dit onderzoek en de cijfers waarop dit bericht is gebaseerd?

"Het onderzoek is uitgevoerd door deze commerciële stagebemiddelaar zelf. We hebben geen inzage in het onderzoek. We hebben geen signalen ontvangen dat er een terugslag is met betrekking tot stages op (V)MBO-niveau. Zoals aangegeven in de beantwoording op vraag 1, maakt het Rijk als een van de belangrijkste aanbieders van stageplaatsen hoofdzakelijk gebruik van haar eigen kanalen. Dit gebeurt via het Stageservicepunt Rijk waarop de meeste departementen zijn aangesloten, maar ook via open sollicitaties van stagiairs en diverse promotionele acties die sinds dit jaar worden ondernomen onder bepaalde doelgroepen met een (potentieel) achtergestelde positie op de arbeidsmarkt (allochtone studenten, studenten uit krachtwijken, bepaalde mbo-studenten). Als het gaat om stageplaatsen in publieke sectoren als de zorg, vindt de matching primair plaats via de website Stagemarkt.nl van Colo. Deze website is gevuld met ca. 400.000 stage- en leerbanen voor mbo-studenten (beroepspraktijkvorming, oftewel bpv-plaatsen) en in mindere mate voor VMBO'ers - bij ca. 200.000 erkende leerbedrijven. Daarentegen is Stageplaza een commerciële stagebemiddelaar waar bedrijven en instellingen die een stage aanbieden moeten betalen voor het verkrijgen van gegevens van de (potentiële) stagiairs. Bij Stageplaza zijn ca. 16.000 organisaties aangesloten die slechts ca. 2.000 stages aanbieden. Wat betreft de ontwikkeling van het aanbod aan stageplaatsen en leerbanen in de publieke sector in het nieuwe schooljaar zal de zogenaamde Colo Barometer, die in oktober aanstaande verschijnt, een representatief landelijk beeld geven."

Klopt het dat met name een terugslag is te zien als het gaat om stages op (v)mbo-niveau? Wat is uw reactie hierop?

"Binnen het Rijk als belangrijke aanbieder van stageplaatsen in de publieke sector zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten ondernomen om het aantal stages te laten toenemen. In het Beleidsplan Samen Werken, Samen Leven is afgesproken dat het Rijk jaarlijks minimaal 1000 studiestages aanbiedt. In het Sociaal Jaarverslag Rijk is onlangs aan de Tweede Kamer gerapporteerd dat het aantal in 2008 gerealiseerde leer-werktrajecten voor MBO en HBO in totaal 3068 bedroeg. Het aantal in de eerste helft van 2009 gerealiseerde (studie)stages was 1883. Hiermee levert het Rijk dus een substantiële bijdrage."

Hoe verhoudt zich de terugloop in stages bij de overheid tot het actieplan Jeugdwerkloosheid?

"Zoals toegelicht in de voorgaande antwoorden, kan momenteel niet gesproken worden van een terugloop in de stages bij de overheid. In het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn specifieke acties opgenomen, zoals het Stage- en leerbanenoffensief van Colo en de regionale aanpak door middel van de 30 regio's rondom de Werkpleinplusvestigingen, die de komende tijd de beschikbaarheid aan stageplaatsen naar verwachting juist zullen bevorderen. Voor nadere voortgangsinformatie over het Actieplan Jeugdwerkloosheid verwijs ik u naar de eerste voortgangsrapportage die aan uw Kamer zal worden aangeboden. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van bpv-plaatsen (stageplaatsen en leerbanen voor MBO-studenten) verwijs ik u naar de brief van mijn ambtgenoot van OCW van 7 september jl. aan uw Kamer."

Bron: Min.OCW