Hoog opgeleide Nederlander werkt op niveau

Door Arjan Sinkeldam - 9 September 2009 14:34 - 1373 vertoningen

In 2007 had 85% van de hoger opgeleiden in de leeftijd van 25 tot 34 een baan op hoger niveau, in de overige OESO-landen lag dit gemiddelde op 79%. Nederland scoort hiermee dus relatief hoog. Deze cijfers zijn afkomstig uit het rapport Education at a glance waarin het onderwijs in de OESO landen onderling wordt vergeleken.

Slechts 15% afgestudeerden in het hoger onderwijs bètatechnisch Van alle gediplomeerden uit het hoger onderwijs is maar 15% afgestudeerd in een bètatechnische richting. Met slechts 15% scoort Nederland opvallend laag ten opzichte van de overige OESO-landen. Dit zou vooral komen door het kleine aantal vrouwen dat een studie in een bètarichting doet. Nederland heeft zich in het OESO overleg dan ook toegelegd op het aantrekken van meer vrouwen in bètagerichte studies

De OESO werkt samen op sociaal en economisch vlak

De Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling oftewel de OESO is een samenwerkingsverband tussen 30, overwegend welvarende, landen waarin het sociaal en economisch beleid wordt besproken en eventuele problemen gezamenlijk worden opgelost. de OESO brengt jaarlijks een rapport uit waarin het presteren van het onderwijs met behulp van enkele indicatoren wordt vergeleken met het onderwijs uit de overige OESO landen.

Stage erg waardevol voor het hoger onderwijs

Stages zijn van grote waarde bij het opleiden in het hoger onderwijs. Zeker op een arbeidsmarkt waar het percentage hoger opgeleiden dusdanig hoog ligt is het belangrijk dat een student zich in de praktijk kan vormen en onderscheiden binnen zijn of haar vakgebied. Vrijwel alle Hbo opleidingen en zelfs enkele Wo opleidingen verplichten hun studenten stage te lopen, bijvoorbeeld tijdens het afstuderen. Een stage is echter voor alle studenten van waarde, ook binnen het wetenschappelijk onderwijs. Stagelopen geeft de student niet alleen de nodige praktijkervaring, het geeft de stagiair ook een goed inzicht in de mogelijkheden binnen het vakgebied, de eigen vaardigheden en interesses. Op Stageplaza.nl vindt iedere student een passende stage.

Bron: Ministerie van OCW