Is uw bedrijf klaar voor de demografische krimp?

Door Samantha van Laar - 20 April 2011 18:40 - 625 vertoningen

De afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft onderzoek gedaan naar de demografische krimp in Nederland. Het onderzoek heeft een interessant licht geworpen op dit landelijke probleem dat zich in de toekomst zal voordoen. De regionale verschillen in vergrijzing en de demografische krimp in delen van het land zijn het gevolg van verschillen in economische dynamiek. Deze kan nauwelijks worden beïnvloed door de overheid en daarom zal er een andere oplossing moeten komen. Bovenal staat een pro-actieve houding van lokale partijen, zoals de Rabobank, binnen de krimpregio's.

De verschillen in demografische groei tussen de gebieden in Nederland is heel divers. De Noordvleugel van de Randstad (gebieden rondom rond Amsterdam en Utrecht,) en de oostelijke flank van de Randstad (delen van Gelderland en Noord-Brabant) nemen sterk toe, maar in provincies als Limburg, Groningen en Zeeland neemt het aantal inwoners af. Het aanbod van / de bereikbaarheid van werkgelegenheid speelt de hoofdrol in deze regionale verschillen. Vooral regio's die een goede toegang tot werk combineren met een wat rustiger leefomgeving (vergeleken met de (Rand)stad) groeien hard. Hierdoor zijn regio's die rond de grote steden liggen het meest aantrekkelijk voor werkend Nederland. Vanzelfsprekend groeien deze regio's dan ook het snelst, terwijl regio's waar de economische basis kleiner wordt, juist krimpen.

Door de demografische krimp zal de bevolkingsomvang afnemen. Dit is geen uniek fenomeen, aangezien het in de meeste andere landen in Noordwest-Europa is voor- gekomen. Tot nu toe overtreft het geboorte-aantal in Nederland het aantal sterfgevallen maar het einde van de babyboomgeneratie is in zicht. Als deze voorbij is dan zal, naar verwachting, de bevolkingsomvang gaan dalen. De instroom van jongeren op de arbeidsmarkt anno 2011 is al kleiner dan het aantal 'afhankelijke' ouderen die stoppen met werken. Op den duur kan hierdoor de vraag naar arbeid groter worden dan het aanbod: de arbeidsmarkt wordt krapper. Door de toename van de (relatief) grote vraag zullen de lonen stijgen. Ook zullen bedrijven in alle sectoren minder gemakkelijk aan personeel kunnen komen, aangezien het aanbod klein is.

De Rabobank onderscheidt zich van andere financiële instellingen doordat zij deel uitmaakt van de lokale gemeenschap, ook in krimpgebieden. De bank wordt niet bestuurd vanuit een landelijk hoofdkantoor, maar is een coöperatie van zelfstandige banken in de lokale gemeenschap. Zij is daar vaak een van de grootste werkgevers. Dit sluit aan bij de eerder vermelde oplossing tegen de demografische krimp en het nemen van initiatieven van lokale ondernemingen. Ook stelt de Rabobank ieder jaar een winstaandeel beschikbaar voor de bevordering van het ondernemerschap en de leefbaarheid in de krimpende regio's.

Bron: Rabobank.com