Regelgeving

Er zijn verschillende wetten en regels waar zowel de stagiair als het bedrijf zich aan moet houden.

CAO

Sommige bedrijven hebben een CAO waarin afspraken staan over de stages. In een CAO staan de afspraken die gelden voor een grote groep werknemers uit een bepaalde branche. Bijvoorbeeld over het loon, het vakantiegeld, het verlof, spaarregelingen etc., maar ook over stages. Vraag zelf na of je stagebedrijf een CAO heeft met een stageclausule. In veel gevallen kan dit je positie alleen maar verbeteren.

WBSO/ WVA

De wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen. Een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (Research & Development) wordt door de Nederlandse overheid gecompenseerd.

De formele naam is: Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, hoofdstuk VIII: S&O-afdrachtvermindering, oftewel Wet Vermindering Afdracht (WVA). De regeling geldt voor normale werknemers en ook voor stagiairs. Sinds 2007 geldt dit ook voor sommige (V)MBO’ers, indien zij aan alle S&O-voorwaarden voldoen.

De WBSO kan op drie manieren worden toegepast:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
  • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
  • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

De overheid stimuleert de beroepspraktijkvorming via de SBB met een bijdrage van € 2.500,- per jaar per deelnemer. De vergoeding ontvangt u via een verlaging van de brutoloonkosten. In combinatie met extra bijdragen uit scholingsfondsen of werkgelegenheidsprojecten kan het voordeel zelfs oplopen tot ruim € 5.000,-

Voor meer informatie: Regelingen WBSO

Subsidieregeling BiB

De subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) maakt een betere aansluiting tussen bedrijven en het praktijkleren in het (V)MBO mogelijk. In de praktijk blijkt dat binnen- en buitenschools leren niet goed op elkaar zijn afgestemd. De leerstof en praktijkoefeningen worden onvoldoende realistisch bevonden en bedrijven vinden dat scholen onvoldoende op hun vragen reageren. Met de subsidie krijgen de bedrijven als vragende partij meer invloed op het beroepsonderwijs om de aansluiting te verbeteren. Met praktijkleren worden alle vormen van leren in de beroepspraktijk bedoeld en heeft betrekking op zowel de stages en beroepspraktijkvormingsplaatsen als op praktijksimulaties en andere vormen van praktijkleren in het (V)MBO.

De BiB is in 2007 gestart en heeft €50 miljoen tot zijn beschikking en de looptijd van de regeling is 2007–2010. Het is een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ regeling. Het totale budget voor 2007 bedraagt 12 miljoen euro. Voor de periode 2008 tot en met 2010 zal het budget jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij samen met onderwijsinstellingen een voorstel maken om het praktijkleren te vernieuwen. Voor zo’n samenwerkingsverband is minstens één mkb-ondernemer en één (v)mbo-instelling nodig.

Voor meer informatie: Regelingen BiB

Europees Sociaal Fonds 2007-2013

De regelingen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn gericht op gemeenten, samenwerkingsverbanden tussen bedrijfssectoren, overheidsinstellingen en werkgevers. Het ESF biedt scholingssubsidies in het kader van aanpak van de werkloosheid onder volwassenen, een blijvende inzetbaarheid van de beroepsbevolking en ‘een leven lang leren’ als onderdeel van het beroepsonderwijs. Deze specifieke regeling geldt o.a. voor (V)MBO’ers. Voor het bedrijfsleven verlopen de aanvragen via de betreffende O&O fondsen die voor verschillende branches staan.

Dat gaat als volgt: Bedrijven dienen een projectplan in bij een van de fondsen. Die vraagt de subsidie aan. Het bedrijf krijgt 40% subsidie van het ESF via het fonds terug. 60% moet uit eigen zak worden betaald.

Voor meer informatie: ESF 2007-2013

Overige subsidies

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij een branchevereniging kunnen naar De Subsidieshop. Ruim 300 subsidies staan daar op een rijtje voor ondernemers. Ook interessant voor bedrijven die al subsidie ontvangen.

Voor meer informatie: Antwoord voor Bedrijven