Stagecontract

Een stagecontract kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan. Het is echter raadzaam (en gebruikelijk) het stagecontract schriftelijk vast te leggen om een eventueel meningsverschil over de inhoud van de stage te vermijden. Als het bedrijf geen stagecontract wilt ondertekenen kun je ervan uit gaan dat er mogelijk iets niet pluis is. Neem contact op met je opleiding en zoek desnoods naar een andere stage. Lees een stagecontract altijd goed door. Begrijp je iets niet, vraag dan om uitleg. Het stagecontract kan gezien worden als een arbeidsovereenkomst tussen het stagebedrijf en jou, waarin de volgende zaken op zijn minst vermeld worden:

Werkzaamheden

In het stagecontract wordt jouw functie met hierin globaal de werkzaamheden en de opdrachtomschrijving vastgelegd.

Gezagsverhouding

Met gezagsverhouding wordt bedoeld dat jij als stagiair verplicht bent de opdrachten en/of aanwijzingen van het stagebedrijf op te volgen en die zo goed mogelijk uit te voeren. Je stagebedrijf geeft leiding en oefent zo nodig het gezag uit.

De gezagsverhouding kan blijken uit verschillende dingen:

  • Het stagebedrijf bepaalt de werktijden van de stagiair
  • Het stagebedrijf heeft bepaalde regels vastgesteld voor ziektemelding(en)
  • De stagiair houdt zich aan de regels voor het behalen van deadlines

De verhouding tussen jou en het stagebedrijf is doorgaans wel van dien aard dat er van een gezagsverhouding gesproken kan worden. Dat betekent voor het stagebedrijf dat zij de regels over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling moet naleven tegenover de stagiair. Ben je minderjarig, dan zijn er nog andere zaken van belang. Brengt een CAO een bijzondere regeling van arbeidstijden met zich mee, dan geldt deze in beginsel niet voor stagiairs, hoewel het de bedoeling kan zijn dat zij hier wel onder vallen. Dit ligt dan vast in het stagecontract.

Stagevergoeding

Heb je geluk, dan heb je een betaalde stage. Er zijn grote verschillen te vinden in stagevergoedingen. Er zijn bedrijven die helemaal geen stagevergoedingen verstrekken en bedrijven die meer dan het gemiddelde betalen. Onthoud altijd dat een bedrijf volgens de wet niet verplicht is een stagevergoeding uit te keren. De gemiddelde stagevergoeding ligt tussen de 250 en 300 euro. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren: studieniveau, studierichting, duur van de stage, inhoud van de stage en de soort stage.

Stagevergoeding mbo

De gemiddelde stagevergoeding voor een mbo fulltime stage (36-40 uur per week) is 227 euro per maand.

Stagevergoeding hbo

De gemiddelde stagevergoeding als je een hbo-opleiding volgt ligt tussen de 136 en 227 euro per maand. Dit is afhankelijk van of je stage loopt in je tweede of derde jaar. Voor een vierde jaars hbo stage krijgen studenten tussen de 227 en 363 euro per maand.

Stagevergoeding wo

De stagevergoedingen binnen het universitair onderwijs liggen iets hoger dan die op het HBO. Gemiddeld krijgen wo-studenten tussen de 227-454 euro per maand als zij stage lopen.

Stagevergoeding en belasting

Bij elk bedrijf moet je een loonbelasting verklaring invullen. Deze krijg je van het bedrijf zelf. De loonbelasting verklaring is een formulier waarop je kunt aangeven of je loonheffingskorting wil toepassen. Als je deze loonheffingskorting toepast hoef je minder belasting te betalen, je nettosalaris is dan dus hoger. Je kunt de loonheffingskorting echter maar bij één bedrijf tegelijk toepassen. Heb je ook een bijbaan? Bereken dan van te voren bij welk bedrijf het je het meest zal opleveren.

Opzegtermijn

In een stageovereenkomst kan een eventuele opzegtermijn voor beëindiging van de stage worden opgenomen. Gaat het om een stagecontract voor bepaalde tijd, dan moet het tijdstip van het beëindigen van het stagecontract expliciet vermeld staan in het stagecontract.

Werktijden

De hoofdregels voor de werktijden zijn: Een werkdag duurt maximaal 9 uur (zonder overwerk) en een werkweek duurt maximaal 45 uur. Op zondag wordt niet gewerkt, tenzij anders is afgesproken. Uitzondering is wanneer zondagswerk uit het werk voortvloeit of als de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken en de Ondernemingsraad ermee instemt.

Geheimhouding

Het kan voorkomen dat je stagebedrijf om geheimhouding vraagt. Dit betekent dat je een extra contract moet ondertekenen waarin je belooft om alle vertrouwelijke informatie niet verder te vertellen. Veel bedrijven willen niet dat er tijdens je stage (en soms daarna) vertrouwelijke gegevens van cliënten uitgewisseld worden aan (bijvoorbeeld) de concurrent. Er kan dan in het stagecontract worden opgenomen dat je tijdens de stage of na het beëindigen ervan niet meteen voor jezelf of voor een ander bedrijf hetzelfde soort werk mag verrichten. Daarnaast is het ook handig om van te voren afspraken te maken wat er in het stageverslag vermeld mag worden.

Ontbindende voorwaarden

In het stagecontract kan ook een voorwaarde worden opgenomen die bepaalt dat het stagecontract eindigt bij een bepaalde gebeurtenis. Uiteraard staat dit op gespannen voet met het ontslagrecht en zo mag niet elke voorwaarde worden opgenomen. Een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat het stagecontract beëindigt als de werkgever stopt met het bedrijf is niet toegestaan. Wel mag een beding worden opgenomen dat bepaalt dat het contract eindigt indien het bedrijf de stagiair inhuurt en waarmee een einde gemaakt kan worden aan het inhuren van de stagiair.

Uitbetaling

De uitbetaling moet een netto bedrag zijn en er dient dus door het stagebedrijf loonheffing en premie te worden ingehouden. In beperkte mate is loon in natura toegestaan, zonder fiscale consequentie. Denk daarbij aan een onkostenvergoeding. De wijze waarop dit gebeurd is in de wet omschreven. De datum van de uitbetaling dient geregeld te zijn in het stagecontract of loopt via de CAO van het bedrijf.